نصب در و پنجره - ویستابست

الزامات فنی نصب در و پنجره ویستابست

رعایت نکات فنی ذیل در نصب در و پنجره UPVC الزامی است:

1- اندازه گیری ساخت باید در صورت آماده بودن قاب انجام شود.

تبصره : در صورت درخواست مشتری به منظور اندازه گیری و ساخت پنجره قبل از آماده شدن پیـش نیازها، حتما تمام موارد صورتجلسه و به امضاء مشتری برسد.

2- بادخور به منظور تزریق مواد درزبندی، تراز کردن قاب و جلوگیری از تحت فشار بودن پنجره ایجاد شود.