آشنایی با اصطلاحات در و پنجره از دید استاندارد ملی در و پنجره

آشنایی با اصطلاحات در و پنجره از دید استاندارد ملی در و پنجره

برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان صنعت در و پنجره، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، اصطلاحات در و پنجره و معادل فارسی آن که در استاندارد ملی در و پنجره ایران تصویب شده است، در جدول آورده شده‌اند.

اصطلاحات استاندارد مشترک در و پنجره

معادل فارسی

شرح

عبارت انگلیسی

آب‌بندی قابلیت در يا پنجره بسته در جلوگيری از عبـور آب Water tightness
آزمونه در يا پنجره كاملی كه مطابق دسـتورالعمل‌های نصـب سازنده، در دستگاه نصب مي‌شـود و مـورد آزمـون قـرار مي‌گيرد. Test specimen
ابعاد بيرون به بيرون ارتفاع و عرض بیرون به بيرون يك محصول كه برحسب میلی‌متر بيان می‌شود. Overall dimensions
بادخور فاصله بین دو سطح و/یا لبه همجوار، برای مثال فاصله بین كناره یا لنگه در و كناره لولاخور چارچوب. Gap
بار Load
بازشو Opening
گشودگی سفت‌كاری Structural opening
سطح مفید بازشو Clear opening
پركننده مجموعه‌ای از مصـالح سـاده یا مرکـب که داخـل بخشی از سازه نما يا چارچوب برای پركردن درزها يا شكاف‌ها به كار می‌رود. Infill
پیچش پیچیدن محصول، به واسطه بار اسـتاتیکی وارد بـه گوشه آزاد انتهایی آن و زمانی که گوشـه ديگـر آن به جایی بسته شده باشد. Torsion
پیشانی چارچوب عضوی كه ستون‌های چارچوب را از بالا به هـم وصـل می‌كند. Head / frame-head
ترمز وسيله‌ای كه حركت در یا پنجره را محدود می‌كند. Stop
تغییرشكل (دویدگی) تغییرشكل چارچوب در اثر نیروهای اعمال شده مـوازی سطح صفحه از مستطیل به متوازی الاضلاع. Racking
جهت چرخش بازشو جهت متداول بازشو برای باز شدن Direction of rotation
چفت عنصر نصب شده كه یک لنگه بازشو را در حالت بسته نگه می‌دارد و می‌توان آن را با دست آزاد كرد. Latch
چفت ایمنی/قطعه یراق ایمنی به تعریف محدودكننده حركت بازشو مراجعه شود. Safety device
چفت ثابت عنصر نصب شده در مكان ثابتی كه بازه حركت لنگه در يا پنجره لولایی يا كشویی را محدود می‌كند. Fixed stop
چارچوب كناره‌های احاطه كننده یک در يـا شکل دهنـده محـیط پیرامون یک پنجره. Frame
حرکت دوطرفه (بادبزنی) حركت لنگه در یا پنجره كه در دو جهت باز می‌شود. Double action
حرکت یک طرفه حركت یک طرفه: حرکت لنگه در یا پنجره كـه فقـط در یک جهـت بـاز می‌شود. Single action
درز اتصال ناپيوستگي خطي بين دو جزء يا چهارچوب مجاور Joint
درزبند ماده مسـدودكننده در داخـل درز كـه از عبـور عناصـر ناخواسته جلوگيري مي كند. Seal
دريچه تهويه عنصر نصب شده در يك در يا پنجره كه عبور هـوا را بـا دبي كنترل شده ،ممكن مي سازد. Ventilation unit
دستگيره قطعه‌ای كه حركت لنگه در یا پنجره لولایی یا كشـویی را با دست ممکن می‌سازد. Handle
دوام توانايي مقاومـت و دوام در برابـر نيروهـاي خـارجی، در طول دوره بهره برداری. Endurance
راهنما قطعه‌ای كه جهت حركـت بخـش متحـرک را كنتـرل مي‌كند. Guide
رده مقاومت رده مقاومت در يا پنجره. Resistance class
روكوب قسمت ثابت قرار گرفته در كناره يک دیواره، به گونه‌ای كــه درز بــين ديــوار بــا چهــارچوب و ســازه مجــاور را می‌پوشاند. Architrave
رویه (سطح) طرف بازشدن رويه‌ای (سطحی) از لنگه كه در جهـت بـاز شـدن قـراردارد (سمت لولا). Opening face
رويه (سطح) طرف بستن رويه اي (سطحي) از لنگه كه در جهت بسته شـدن قـرار دارد (سمت مقابل لولا). Closing face
زمان بستن مدت زمان لازم براي تغييـر وضـعيت يـك لنگـه در يـا پنجره لولايي يا كشويي از حالـت كـاملاً بـاز بـه حالـت كاملاً بسته. Closing time
زهوار شبكه پروفیلي كه پنجره را به اجزای كوچكتر جداگانه تقسیم می‌كند تا در ادامه بخش‌های نورگذر نصب شوند. Glazing bar
زيرسري چهارچوب پايين ترين جزء يك چهارچوب يا ساختاري كه ميتواند يك نشيمن گاه براي چهارچوب فراهم كند Sill
ستون لنگه (بائو) قسمتي كه يكي از كناره هـاي عمـودي يـك مجموعـه، واحد يا جزء را تشكيل مي دهد. Stile
سطح نورگذر سطح پركننده در يا پنجره مانند شيشه كه اجازه عبـور نور را مي دهد، اما مانع از عبور هوا مي شود. Glazing
صدابندی حد كيفيـت آكوسـتيكی یک مجموعـه كامـل لنگـه و چارچوب است. اين مقدار فيزيكی انديس دار بـا واحـد dBA براي محصول ارائه می‌شود. Sound insulation
فشار فشار تفاضلی بین دو سـطح نمونـه تحـت آزمـون كـه برحسب پاسکال بيان می‌شود. Pressure
فشار تفاضلی تفاوت بين فشار هواي مطلق روي سطح خـارجي در يـا پنجره و فشار هواي مطلق روي سطح داخلي آن ها Differential pressure
قفل قفل: عنصر نصب شده‌ای كه یک لنگه بازشو را در حالت بسته نگه می‌دارد و با كليد كار می‌كند. Lock
قید Transom
كناره لولاخور كناره بازشو كه محل اتصال لولا به چهارچوب است. Reveal
كناره یراق خور Rebate
گشتاور باز شدن گشتاوری كه در زمان باز شدن یک عنصر چرخشی (در يا پنجره) روی اين عناصر ايجاد می‌شود. Opening moment
گشتاور بستن گشتاور ايجاد شده روی اجزای در یا پنجـره كـه در زمان بستن یک در يا پنجره اعمال می‌شود. Closing moment
لغاز كناره هاي عمودي مجاور چهارچوب در يا پنجره Jamb
لنگه بازشوي اصلي لنگه اي از يك مجموعه چندلنگه بازشو، كه بايد قبـل ازبقيه گشوده شود. Active leaf
لنگه بازشوي فرعي لنگه دري كه تكيه گاه لنگه بازشوي اصلي اسـت و تنهـا در صورتي مي تواند حركت كند كه لنگه بازشوي اصـلي باز شده باشد. Inactive leaf
لولا قطعه اي كه دو قسمت مجـاور در يـا پنجـره را بـه هـم اتصال مـي دهـد و چـرخش يـك قسـمت را نسـبت بـه ديگري امكان پذير مي سازد. Hinge
محدودكننده حركت بازشو عنصري كه يك لنگه در يا پنجره لولايي يا كشويي را به چهارچوب آن اتصال مي دهد و با وجود اين كـه حركـت آ نهـا را امكـان پـذير مـي سـازد، بـه دلايـل امنيتـي، از حركت هاي فراتر از محدوده هـاي از پـيش تعيـين شـده جلوگيري مي كند. Restrictor
مراحل آزمون مجموعه مراحلي كه طي آن يك آزمونه در بخـش هـاي مختلف تحت آزمون هاي مختلف قرار مي گيرد. Test sequence
مقاومت در برابر آتش توانـايي يـك در يـا پنجـره يـا بخشـي از آن در حفـظعملكردهــاي در نظــر گرفتــه شــده (ايســتايي و/ يــا جداكنندگي)، در هنگام آتش سوزي. Fire resistance
مقاومت در برابر باد قابليت مقاومت يك در يا پنجره در برابر تـأثيرات فشـار تفاضلي. Wind resistance
مقاومت در برابر سرقت خاصيت يك در يا پنجره براي جلـوگيري از ورود افـراد ناخواسته به داخل اتاق يا فضاهاي حفاظت شده، به كمك مجموعه ابزارهاي از پيش تعيين شده Burglar resistance
مقاومت در برابر گلوله قابليت مقاومت يك در يا پنجره در برابـر پرتابـه سـلاح گرم (گلوله). Bullet resistance
نفوذپذيري هوا خصوصيت يك در يا پنجره بسته كه امكان عبور هوا را، زماني كه در معرض اختلاف فشار قرار می‌گيرد، فـراهم مي‌سازد. Air permeability
نوار درزبند نوار انعطاف پـذيري كـه بـراي كـاهش نفـوذ هـوا و آب طراحي شده است. Weather-seal
نيروي ادامه حركت حداقل نيروي موردنياز براي ادامه حركت شروع شده. Sustaining force
نيروي اوليه حداقل نيروي موردنياز براي شروع حركت. Initial force
نيروي بازكردن نيروي موردنياز براي باز كردن يك لنگـه در يـا پنجـره لولايي يا كشويي Opening force
نيروي موردنياز براي بستن يك لنگـه در يـا پنجـره لولايي يا كشويي Closing force
يراق آلات تمــامي تجهيــزات ضــروري بــراي بــاز و بســته كــردن بخش‌های متحرک در و پنجره، نظير لولا، قفل و …. Hardware

اصطلاحات استاندارد پنجره

معادل فارسی

شرح

عبارت انگلیسی

پنجره جزء ساختماني براي تأمين امكان عبور نور و در بعضـی موارد تهويه فضاها. Window
پنجره با لنگه دوتایی Coupled window
پنجره سقفی پنجره‌ای كه در سقف نصب می‌شـود. ايـن نـوع پنجـره تمام خصوصـیات مشـابه پنجـره‌هـای نصـب شـده در ديوارها، نظير عملكرد، نظافت، نگهداری و دوام را دارد. Roof window
پنجره لنگه ثابت Fixed window
پنجره لولایی پنجره اي كه شامل یک يا چند لنگه لولایی باشد. Casement window
تک پنجره Single window
دو پنجره Double window
قيد جزء افقی پنجره كه ارتفاع آن را به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌كند. Transom
کتیبه بخش کوچک بالایی یک در یا پنجره كه می‌تواند باز شود. Fanlight
کتیبه پایین بخش پایینی یک پنجره قدی. Sublight
لنگه پنجره لولایی جزء متحرک و قفل‌شدنی يک پنجره كـه دارای اتصـال لولایی به چارچوب است. Casement
لنگه پنجره کشویی جزء متحرک پنجره كـه بـه صـورت کشـویی بـاز و بسته می‌شود. Sash
وادار جزء عمـودی پنجـره كـه عـرض آن را بـه بخـش‌هـای کوچکتر تقسیم می‌كند. Mullion

اصطلاحات استاندارد در

معادل فارسی

شرح

عبارت انگلیسی

چشمی در قطعه نصب شده روی در كه اجـازه رویـت یک‌طرفـه را ممكن می‌سازد. Door viewer
چارچوب در بخشی از در كه حركت لنگه در را امكان‌پذير می‌سازد. Door frame
در جزء ساختمانی برای پر كردن یک درگاه در ديـوار كـه امكان ورود و خروج را فراهم می‌سازد. Door
در آتش بند دری كه در برابر آتش مقاوم است. Fire door
در با حركت دوطرفه (بادبزني) در محوري يا لولاشده كه مي تواند در هر دو جهـت بـاز شود. Double action door
در بيرونی دري كه فضاي داخل را از خارج جدا مي كند. External door
در داخلي دري كه در داخل ساختمان فضاهاي مختلـف را از هـم جدا می‌كند. Internal door
در چپ بازشو دري كه با يك حركت چرخشي باز مي شود و لولاي آن ،در سمت چپ طرف بازشدن در قـرار گرفتـه اسـت. در پلان، جهت بازشدن در جهت عقربه هاي ساعت است. Left hand door
در راست بازشو دری كه با یک حركت چرخشی باز می‌شود و لولای آن در سمت راست طرف بازشدن در قرار گرفتـه است. در پلان، جهت بازشدن در جهت خلاف عقربه‌هـای سـاعت است. Right hand door
در ساده (بدون تزئينات) لنگه دری كه دارای هيچ گونه تورفتگي يا بيرون آمـدگی يا شكافی نيست. Flush door (leaf)
در ورودی واحد آپارتمان دري كه در يك آپارتمان، فضاهای خصوصی هر واحد را از فضاهای مشترك دسترسی جدا می‌كند. Flat entrance door
رويه (سطح) ضربه‌خور رویه‌ای (سطحی) از در كه هنگام آزمـون، مـورد ضـربه قرار می‌گيرد. Impact face
كتيبه ثابت هم جنس در قطعه‌ای ثابت كه در محـدوده پيشـانی و سـتون‌های چارچوب در بدون قيد نصب می‌شود. اين بخش از نظر ضخامت و ظاهر به لنگه در شباهت دارد. Flush overpanel
لنگه در عنصر نصب شده با لولاهايي در چهارچوب در، كه بخشی از مجموعه در را تشكيل مي دهد. Door leaf
مجموعه در یک واحد كامل، شامل چارچوب در، یک يا چند لنگـه همراه با يراق‌آلات ضروری و درزبند هوا، به عنـوان یک محصول كه از یک منبع تأمين شده است. Door set
مجموعه در سرهم شده مجموعه كامل سرهم شده شامل چارچوب، یک يا چند لنگه همراه با يراق‌آلات ضـروری كـه از منـابع مختلـف تأمين شده است. Door assembly

مشاوره پنجره دوجداره upvc

گروه در و پنجره عایق کویر یزد، همواره در تلاش است در راستای تکریم مشتریان گرامی بهترین محصول را با بالاترین کیفیت و با استفاده از ماشین آلات روز دنیا ارائه دهد؛ لذا از مشتریان گرامی دعوت می‌شود جهت دریافت مشاوره رایگان پروژه‌های نوساز و تعویضی و اطلاع از قیمت درب پنجره دوجداره آلومینیومی، از ساعت ۸-۱۷ با شماره ۴۳۰۸۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

یا شماره خود را در فرم تماس با ما در سایت ثبت فرمایید تا با شما تماس گرفته شود.