سطح مقطع پروفیل آلومینیوم ترمال بریک

سری ts77 آکپا

پروفیل-فریم-جدید1

پروفیل فریم آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20654-20654 این سطح مقطع برای پنجره های کشوئی

(sliding) مناسب است.

سری TS77

پروفیل لنگه (بازشو پنجره ) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 20074-20075
این سطح مقطع بازشو می باشد

سری TS77

پروفیل سپری  آلومینیوم آکپا

کد 20071- 20070
این سطح مقطع برای بازشو می باشد.

سری TS77