سطح مقاطع پروفیل آلومینیوم ترمال بریک سری th60 آکپا

آلومینیوم ترمال بریک TH60

پروفیل فریم آلومینیوم ترمال بریک th60 آکپا

کد 10196-10197
این سطح مقطع برای پنجره های لولایی (Tilt&Turn) مناسب است.

سری TH60

پروفیل لنگه بزرگ آلومینیوم ترمال بریک آکپا کد 10202-10203

پروفیل لنگه بزرگ (بازشو در ) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10202-10203
این سطح مقطع بازشو می باشد

سری TH60

پروفیل لنگه متوسط آلومینیوم آکپا کد 10410- 20084

پروفیل لنگه متوسط (بازشو پنجره) آلومینیوم آکپا

کد 10410- 20084
این سطح مقطع برای بازشو پنجره (Tilt&Turn )می باشد.

سری TH60

پروفیل وسط دو فریم اتصال (کوپل)

پروفیل وسط دو فریم اتصال (کوپل)

کد 20036
این سطح مقطع برای اتصال دو فریم می باشد.

سری

پروفیل زهوار دوجداره آلومینیوم ترمال بریک آکپا

پروفیل زهوار دوجداره آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10206
این زهوار برای شیشه های دوجداره می باشد.

سری

پروفیل سپری (وادار) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

پروفیل سپری (وادار) آلومینیوم ترمال بریک آکپا

کد 10199 – 10198
این سطح مقطع برای تقسیمات می باشد.

سری TH60