پروفیل منقسم شیشه
پروفیل منقسم شیشه

پروفیل منقسم شیشه ویستابست

پروفیل منقسم شیشه برای شبکه بندی ظاهری بدون استفاده از شیشه های متعدد بر روی سطح شیشه چسبانده می شود.

در ضمن پروفیل منقسم شیشه قابلیت استفاده در تمام سری ها را دارا است.