پروفیل اتصال کوچک قاب
پروفیل اتصال کوچک قاب

پروفیل اتصال کوچک قاب ویستابست

پروفیل اتصال کوچک قاب به منظور اتصال دو قاب به صورت پشت در پشت (180 درجه) تستفاده می شود که علاوه بر اتصال درز ظاهری محل اتصال را نیز پوشش می دهد.

در ضمن پروفیل اتصال کوچک قاب قابلیت استفاده در تمامی سری ها را دارا است.