پروفیل آداپتور گرد 5 محفظه ای
پروفیل آداپتور گرد 5 محفظه ای

پروفیل آداپتور گرد

پروفیل آداپتور گرد 5 محفظه ای از یک طرف با به کارگیری نوار درزیندی به پروفیل گرد و از طرف دیگر به پروفیل قاب متصل می شود.

موارد کاربرد این پروفیل را در ادامه ببینید.