پروفیل زهوار شیشه دوجداره
پروفیل زهوار شیشه دوجداره

پروفیل زهوار شیشه دوجداره ویستابست

پروفیل زهوار شیشه دوجداره دارای قابلیت های زیر است:

استفاده از نوارهای درزیندی شیشه

دارای لاستیک درزگیر متصل به زهوار با تکنولوژی PCE

ثابت کردن شیشه دوجداره با ضخامت 24 میلی متر در سری 5 چمبر