پروفیل اتصال 90 درجه
پروفیل اتصال 90 درجه

پروفیل اتصال 90 درجه

پروفیل اتصال 90 درجه قابلیت اتصال دو پروفیل با زوایه 90 درجه را دارد و با استفاده از پروفیل تقویت کننده اتصال دو پنجره استحکام بیشتری خواهد داشت. پروفیل اتصال 90 درجه قابلیت استفاده در تمام سری ها را دارد.