پروفیل گرد 5 محفظه ای
پروفیل گرد 5 محفظه ای

پروفیل گرد 5 محفظه ای

پروفیل گرد 5 محفظه ای و آداپتور گرد به منظور نصب پنجره ها با زاویه های مختلف استفاده می شود.

پروفیل گرد 5 محفظه ای با اتصال به قاب پنجره، قابلیت چرخش در زاویه های 90 تا 233 درجه را دارد.