پروفیل وکا سافت لاین AD 13

با نوار درزبندی TPE

انواع نوار درزبندی برای چارچوب / وادار/ وادار متحرک

101.086 بدون نوار درزبندی

101.086.1xx.x9x با نوار درزبندی TPE، سیاه