پروفیل وکا سافت لاین AD 13

نقشه فرزکاری برای انتهای وادار اتصال به بازشو نیمه هم سطح

مقیاس 1:1