الزامات فنی ویستابست - مونتاژ
الزامات فنی ویستابست - مونتاژ

الزامات فنی مونتاژ ویستابست

در این مطلب الزامات فنی ویستابست که مربوط به مونتاژ در و پنجره است ارائه می شود

1- در هنگام مونتاژ دو عدد شیار تخلیه آب در هر قسمت قاب از داخل پروفیل تعبیه شود.

نکته: هر پروفیلی اعم از فریم، سش و مولیون که به عنوان چهارچوب اصلی پنجره ساخته شده است، قاب در نظر گرفته می شود.

2- شیار تخلیه آب در پروفیل میانی ثابت (مولیون) افقی زیر بازشو (هم راستا با شیار تخلیه فریم در نمای بیرون) تعبیه شود.

3- فاصله شیار تخلیه از گوشه داخل قاب با در نظر گرفتن تقارن (از هر طرف 3 تا 10 سانتی متر) رعایت شود.

4- شیار تخلیه آب از نمای بیرون قاب تعبیه شود (شیار تخلیه بیرون و داخل حداقل 2/5 سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته باشد):

تا عرض 60 سانتی متر یک عدد در وسط قاب

تا عرض 200 سانتی متر دو عدد در کناره های قاب

تا عرض 300 سانتیمتر سه عدد ( تقارن حفظ شود.)

و بدین گونه به ازای هر 100 سانتی متر افزایش عرض، یک شیار اضافه شود.

5- قاب بیرون بازشو نباید شیار تخلیه داشته باشد.

6-  در زمان مونتاژ شیار تخلیه آب در لنگه بازشو (سش) تعبیه شود.