الزامات فنی ویستابست - فضای تولید

فضای تولید- الزامات فنی انواع پروفیل ویستابست

شرکت ویستابست با ارائه الزامات فنی انواع پروفیل ویستابست در فضای تولید، اثر به سزایی را در بهبود کیفیت این محصولات ایجاد کرده است.
1- فاصله 75 سانتی‌متر بین پل‌ها در قفسه‌بندی رعایت شود.

2- در صورت نبود قفسه، از کف زمین فاصله چیدمان ایجاد شود.

3- سطح تراز در چیدمان پروفیل ایجاد شود.

4- اگر قرار است پروفیل در فضای باز به طور موقت انـــبارش شود، حتماً این نکات رعایت شوند:

  • سقف طوری اجرا شود که پروفیل در هیچ ساعتی از شبانه روز در معرض تابش نور آفتاب قرار نگیرد.
  • پوششی به منظور جلوگیری از تماس باران و آلودگی‌های محیطی استفاده شود.
الزامات فنی ویستابست - فضای تولید