پروفیل زهوار شیشه دوجداره صاف 507-19
پروفیل زهوار شیشه دوجداره صاف 507-19

پروفیل زهوار شیشه دوجداره صاف

پروفیل زهوار شیشه دوجداره صاف دارای مشخصات زیر است:
قابلdj استفاده از نوارهای درزیندی شیشه

دارای درزگیر متصل به زهوار با تکنولوژی PCE

قابلیت نگهداری شیشه دوجداره با ضخامت 22 میلی متر در سری 3 چمبر