پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو 507-06
پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو 507-06

پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو

قابلیت استفاده از نوارهای درزیندی شیشه در پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو وجود دارد.

این پروفیل دارای درزگیر متصل به زهوار با تکنولوژی PCE و قابلیت نگهداری شیشه دوجداره با ضخامت 22 میلی متر در سری 3 چمبر است.