پروفیل گرد 507-11
پروفیل گرد 507-11

پروفیل گرد ویستابست

پروفیل گرد و آداپتور گرد به منظور نصب پنجره ها با زاویه های مختلف استفاده می شود.

پروفیل گرد با اتصال به قاب پنجره، قابلیت چرخش در زاویه های 90 تا 224 درجه را دارد.