پروفیل زهوار شیشه تک جداره 507-07
پروفیل زهوار شیشه تک جداره 507-07

پروفیل زهوار شیشه تک جداره

قابلیت استفاده از نوارهای درزیندی شیشه در پروفیل زهوار شیشه تک جداره وجود دارد.

این پروفیل دارای درزگیر متصل به زهوار با تکنولوژی PCE و قابلیت نگهداری شیشه دوجداره با ضخامت 5 میلی متر در سری 3 چمبر است.