پروفیل آداپتور گرد 507-10
پروفیل آداپتور گرد 507-10

پروفیل آداپتور گرد

پروفیل آداپتور گرد از یک طرف با به کارگیری نوار درزیندی به پروفیل گرد و از طرف دیگر به پروفیل قاب متصل می شود.

موارد کاربرد این پروفیل را در ادامه ببینید.