پروفیل پنل 507-15
پروفیل پنل 507-15

پروفیل پنل ویستابست

پروفیل پنل امکان استفاده به جای شیشه دوجداره در ساخت در و پنجره را دارد.

این پروفیل امکان جداسازی آسان را داراست و همچنین عایق انرژی و صوت است.