پروفیل قاب توری پشه بند 507-08
پروفیل قاب توری پشه بند 507-08

پروفیل قاب توری پشه بندویستابست

پروفیل قاب توری پشه بند امکان اسفاده از تقویت کننده فلزی در داخل پروفیل دارد.

این پروفیل امکان جای گذاری و جداسازی سریع و همچنین امکان استفاده در سری 3 و 5 چمبر را دارد.