پروفیل نبشی قاب بازسازی 507-12
پروفیل نبشی قاب بازسازی 507-12

پروفیل نبشی قاب بازسازی ویستابست

پروفیل نبشی قاب بازسازی برای پوشش نمای بیرونی قاب پنجره های قدیمی در استفاده از پروفیل قاب بازسازی است.