پروفیل اتصال قاب 507-13
پروفیل اتصال قاب 507-13

پروفیل اتصال قاب ویستابست

پروفیل اتصال قاب به منظور اتصال دو قاب به صورت پشت در پشت (180 درجه) استفاده می شود.

در ضمن این پروفیل در سری کشویی نیز قابل استفاده است.