پروفیل کاور 507-14
پروفیل کاور 507-14

پروفیل پروفیل کاور ویستابست

پروفیل کاور دارای مشخصات زیر است:

پوشش درزهای اضافی بین پنجره و بستر اتصال پنجره به صورت 90 درجه

جلوگیری از نفوذ آب و هوا از درز بین پنجره و بستر آن

زیباسازی قاب دور پنجره