پروفیل قاب 507-1
پروفیل قاب 507-1

پروفیل قاب ویستابست

پروفیل قاب به صورت ثابت در چارچوب در و پنجره ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می باشد.

پروفیل قاب قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد.