پروفیل قاب بازسازی- 507-09
پروفیل قاب بازسازی-507-09-1

پروفیل قاب بازسازی

به منظور بازسازی خانه‌های ساخته شده و تعویض پنجره‌های آن، پروفیل قاب بازسازی و پروفیل نبشی قاب بازسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پروفیل قاب بازسازی کلیه شرایط عایق آب و هوا را برای ساختمان به همراه دارد. با توجه به این نکته که نیازی به خارج نمودن قاب پنجره‌های قبلی و تخریب دیوار نمی‌باشد. پنجره قدیمی نیز کاملاً پوشیده می‌گردد.