پروفیل میانی ثابت 5 محفظه ای
پروفیل میانی ثابت 5 محفظه ای

پروفیل میانی ثابت 5 محفظه ای

پروفیل میانی ثابت 5 محفظه ای به عنوان ستون میانی پنجره ثابت، یک طرف بازشو و دو طرف بازشو و برای بخش بندی در و پپنجره استفاده می شود.

امکان استفاده از نوار درزیندی برای اتصال به پروفیل و شیشه وجود دارد. دو قطعه فلزی به منظور ثابت نمودن و اتصال پروفیل دیگر در دو طرف ستون نصب می شود.