پروفیل قاب 5 محفظه ای 563-01
پروفیل قاب 5 محفظه ای 563-01

پروفیل قاب 5 محفظه ای ویستابست

پروفیل قاب 5 محفظه ای به صورت ثابت در چارچوب در و پنجره ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می باشد.

پروفیل قاب قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد.