پنجره تیلت اسلاید

انواع پنجره تیلت اسلاید قابلیت اجرا در ابعاد بزرگ را دارد و این پنجره ها می توانند در رنگهای مختلف بنا به سلیقه کارفرما تولید گردند و همچنین یراق این پنجره از نظر کارایی منحصر به فرد است و برای محل هایی که نیاز به نمای زیبا هست پیشنهاد میگردد.