آلودگی صوتی و نقش پنجره ها

باید گفت پنجره های دارای شیشه دو جداره چه میزان از آلاینده های صوتی را کاهش می دهند در اینجا باید اشاره داشته باشیم به میزان آلاینده های صوتی در ساختمان ، بر اساس جداول تهیه شده ، یک خانه  ای که در خیابانی حدود 1500 خودرو شبانه روز طردد می کند  واقع شده باشد و فاصله خانه تا خیابان حدود30متر باشد ، آلودگی صوتی 28تا 30دسی بل خواهد بود .حال آنکه فاصله خانه تا خیابان مورد نظر حدود5متر باشد ، میزان آلودگی صوتی بین 30تا 40 دسی بل است .

نکته مهم این است که هیچ پنجره ای در دنیا نیست که بتواند عایق صد درصد صوتی باشد ، مصرف کننده گان و خریداران دروپنجره باید به میزان آلاینده های صوتی محیط کار یا زندگی خود اقدام به خرید پنجره کنند .دقت در نوع سفارش بسته به مکان خیلی مهم است .

تعداد خودروی عبوری از خیابان

فاصله از خیابان آلودگی صوتی بر حسب db

1500خودرو

30-12متر 29-28دسی بل

1500خودرو

12-5متر 34-30دسی بل

30.000خودرو

150-80متر

39-35دسی بل

30.000خودرو

80-30متر

44-40دسی بل