یراق هاتو

یراق هاتو روی پنجره ها به صورت دایره قابل اجرا می باشد و همچنین به صورت معلقی قرار میگیرد و امکان تیلیت را نیز دارد.