توری پلیسه فرانسوی

توری پلیسه فرانسوی مناسب پنجره های است که ارتفاع و عرض آنها زیاد است.