پروفیل وکا سافت لاین AD 13 – 101.085

چارچوب 82 میلی متر

با نوار درزبندی مقیاس 1:1