شیشه نیمه نشکن شیشه تک جدار سیکوریت
شیشه نیمه نشکن ونوس شیشه تک جدار سیکوریت

شیشه نیمه نشکن ( شیشه تک جدار سیکوریت ) HS

فناوری تولید

فناوری تولید شیشه نیمه نشکن یا شیشه تک جدار سیکوریت عینا همانند فرآیند تولید شیشه نشکن یا شیشه دوجدار سیکوریت است. تنها تفاوت این است که پس از حرارت به شیشه معمولی تا نقطه نرم شدن، شیشه نیمه نشکن با سرعت کمتری نسبت به شیشه نشکن سرد می شود. در واقع مدت زمان فرآیند سرد شدن بیشتر است.