ویژگی ها و کاربرد شیشه نیمه نشکن ( شیشه تک جدار سیکوریت ) ونوس

ویژگی های شیشه نیمه نشکن ونوس

شیشه نیمه نشکن ونوس یا همان شیشه تک جدار سیکوریت، ویژگی های شیشه معمولی و شیشه نشکن را دارد. مقاومت مکانیکی شیشه نیمه نشکن نسبت به شیشه معمولی دو برابر بیشتر است. الگوی شکست شیشه های تک جدار سیکوریت مشابه شیشه معمولی است.

شیشه نیمه نشکن ونوس شیشه تک جدار سیکوریت

کاربرد شیشه نیمه نشکن

پنجره های معمولی

مکان هایی که نیاز به شیشه مقاوم تر است ولی الزامی در استفاده از شیشه نشکن نیست

مواردی که تمایل به تقویت شیشه در برابر باد یا تنش حرارتی وجود دارد