پروفیل UPVC سیندژ سری 60 لولایی

در این صفحه اطلاعات فنی پروفیل UVPC سیندژ سری 60 لولایی ارائه شده است. کاربرد هر یک از انواع پروفیل UPVC سیندژ به همراه طرح هر یک از این پروفیل ها را می توانید در ادامه ملاحظه فرمایید.

باز شو در به بیرون

این پروفیل برای ساختن لنگه در بیرون بازشو استفاده می شود.

میانی متحرک – اورهانگ

این پروفیل برای اتصال دو پنجره یا در که راستای قرارگیری آنها متفاوت است مورد استفاده قرار می گیرد.

مقطع گرد – لوله

این پروفیل برای اتصال در و پنجره یا در که راستای قرارگیری متفاوت دارد، استفاده می شود.

اتصال مقطع گرد

این پروفیل برای اتصال فریم با پایپ استفاده می شود.

اتصال قاب

این پروفیل برای اتصال دو فریم استفاده می شود.

پانل

این پروفیل جایگزین شیشه 24 میلی متر است.

زهوار تک جداره 4 میلی متر

این پروفیل برای نگهداری شیشه 4 میلی متر در قاب یا لنگه استفاده می شود.

زهوار دو جداره 18 میلی متر

این پروفیل برای نگهداری شیشه 18 میلی متر در قاب یا لنگه استفاده می شود.

زهوار دوجداره 24 میلی متر

این پروفیل برای نگهداری شیشه 24 میلی متر در قاب یا لنگه استفاده می شود.

فریم قاب

این پروفیل برای ساختن قاب در و پنجره استفاده می شود.

بازشو پنجره – سش

این پروفیل برای ساختن لنگه پنجره استفاده می شود.

میانی ثابت – مولین

این پروفیل برای ایجاد تقسیم ها در قاب یا لنگه استفاده می شود.

بازشو در به داخل

این پروفیل برای ساختن لنگه در داخل بازشو استفاده می شود.