پروفیل یو پی وی سی سیندژ سری 60 کشویی

اطلاعات فنی پروفیل یو پی وی سی سیندژ سری 60 کشویی در ادامه ارائه شده است. کاربرد هز یک از انواع پروفیل یو پی وی سی سیندژ به همراه طرح هر یک از آنها را در این صفحه ملاحظه فرمایید.

فریم کشویی

این پروفیل سو پی وی سی برای ساخت قاب پنجره یا در کشویی استفاده می شود.

پروفیل یو پی وی سی سیندژ کشویی
پروفیل یو پی وی سی سیندژ کشویی

سش کشویی

این پروفیل یو پی وی سی برای ساخت لنگه پنجره یا در کشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

زهوار کشویی

این پروفیل پو پی وی سی برای نگهداری شیشه استفاده می شود.

پروفیل یو پی وی سی سیندژ کشویی
پروفیل یو پی وی سی سیندژ کشویی

پوششی سش کشویی

این پروفیل یو پی وی سی برای ممانعت از حرکت لنگه بازشو، بیش از حد استاندارد استفاده می شود.