آیا گاز تزریق شده در شیشه های دوجداره بدون تغییر باقی می ماند؟