پنجره Sliding و Folding

پنجره Sliding و Folding قابلیت اجرا با پروفیل UPVC و آلومینیوم را دارد. خوبی پنجره Sliding و Folding این است که می توان در ابعاد بزرگ اجرا کرد به طوری که یک منظره عالی به شما بدهد.