طراحی نوآورانه در درب های تاشو بدون لولا

حذف کردن لولا از پانل های درب جهت ایجاد حرکت مستقل پانل ها و کنترل جا به جایی و چگونگی باز شدن آنها.