پنجره ارگونومیک

پنجره ارگونومیک ergonomically
نوع یراق: وینکهاوس
پنجره ارگونومیک برای افراد معلول یا سالمندان مناسب است.

یراق وینکهاوس این پنجره برای افراد خاص استفاده می شود که دارای معلولیت هستند یا افراد سالمند.، این یراق برای افرادی که جابه جایی برای آنها سخت است، بسیار توصیه می شود.