حضور مدیران ارشد گروه عایق کویر در همایش 50 امین سالگرد افتتاح شرکت VEKA آلمان