پروفیل وکا سافت لاین AD 13

بازشو، نیمه هم سطح-هم سطح وادار برای بازشو، هم سطح