معیارهایی که برای انتخاب گالوانیزه باید در نظر گرفت

چه معیارهایی را باید در انتخاب گالوانیزه باید در نظر گرفت ؟

در پاسخ به این سوال که بعضی از تولید کنندگان گالوانیزه یا پنجره توجیهات جالبی را بیان میکنندکه به نوعی سودجویی  عمدی یا غیر عمدی در آن نمایان است به شرح ذیل می باشد:

1-برای همه پروفیل ها می توان از یک نوع گالوانیزه با ابعاد یا ضخامت یکسان استفاده کرد!

2-با یکسان سازی ابعاد و ضخامت گالوانیزه برای تمام پروفیل ها هزینه انبارداری کاهش می یابد!

3-استفاده از سیخ لولا ما را از بکارگیری گالوانیزه در پروفیل بازشو بی نیاز می کند!

4-استفاده از سیخ لولا الزامی است !

5-در محل نصب دستگیره درب یا پنجره ،نیازی به استفاده از گالوانیزه نیست !

قبل از پاسخ به این سوال باید اساسا ببینیم که چه بارهای استاتیکی یا دینامیکی به طور مستقیم و غیر مستقیم به پنجره وارد میشود و پالوانیزه در مقابل چه بارهای باید مقاوم باشد .

بارهای وارد شده به پنجره به چهار قسمت تقسیم می شود.

1عوامل بیرونی ساختمان :

1.1باد،باران و تغییرات دمای در طول روز و سال

1.2آکوستیک

1.3فشارهای فیزیکی مانند سرقت

1.4نور و میزان تابش uv

2-عوامل معماری شامل :

1.2تلورانس

2.2نشست ساختمان

3-عوامل داخلی مانند رطوبت یا دمای داخل اتاق

4-عوامل مرتبط و مستقیم با خود پنجره شامل :

1.4انبساط ،تغییرات شکل ،بار مرده

2.4نیروهای ناگهانی (ضربه ،زلزله و ….)

3.4نیروهای وارده در هنگام باز و بسته شدن

4.4وزن بازشوها

در مقاله بعد برای شما توضیح میدهیم که گالوانیزه چه نقشی در پنجره دوجداره upvcدارد.

ادامه دارد

منبع: دروپنجره و نما