آشنایی با مراحل ساخت در و پنجره دو جداره در کارگاه های تولیدی

در و پنجره دو جداره

در و پنجره دو جداره 

در و پنجره دو جداره تشکیل شده است از پروفیل های متصل به هم و چسبیده شدن چند سری از فریم های شیشه ای موازی هم. که داخل پنجره های دو جداره به وسیله گاز آرگون یا هوای خشک برای فراهم کردن محفظه ای همگن و نفوذ ناپذیر پر می شود.