تحویل واحد های باقی مانده شهر جدید پرند تا پایان کار دولت یازدهم

شهر جدید پرند

شهر جدید پرند

مدیر عامل شهر های جدید با بیان این موضوع که تا بدین لحظه در شهر جدید پرند 70 هزار واحد مسکونی افتتاح گردیده است و تعداد 17 هزار واحد دیگر هنوز باقی مانده است، اظهار امیدواری کرد بعد از اتمام فرایند های زیر ساختی واحد های باقی مانده شهر جدید پرند، انشعابات آن و تکمیل خط مترو پرند این واحد ها نیز تا پایان زمان فعالیت های دولت قابل تحویل و سکونت شوند.