فراکسیون تولید کنندگان در بیانیه ای به رئیس جمهور از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد

تولید کنندگان

انتقاد تولیدکنندگان

در بیانه ای 26 بندی از طرف فراکسیون تولیدکنندگان داخلی به جناب رئیس جمهور درباره سیاست های بانکها، عملکرد رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انتقاد شد. محور اصلی اعتراضات در این بیانیه نرخ سود، نحوه قرارداد های تسهیلات بانک، روش دریافت وثیقه و دیگر مشکلات اصلی بین تولیدکنندگان صنایع و بانک های کشور بود. دهها تشکل و چند هزار نفر از تولید کنندگان صنایع مختلف و سندیکاهای بازرگانی کشور این بیانیه را امضا کردند.