در مصوبه ای از جانب بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن نخبگان افزایش پیدا کرد

افزایش تسهیلات مسکن نخبگان

افزایش تسهیلات مسکن نخبگان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی سقف تسهیلات مسکن برای نخبگان را به منظور حمایت از آنها افزایش داد. به دلیل اینکه بخش اعظمی از مسئولیت خطیر توسعه کشور بر پایه دانش نخبگان و استعداد های برتر میباشد اقداماتی در جهت ایجاد انگیزه، حفاظت و جذب استعداد های برتر در داخل کشور صورت گرفته است، که طرح افزایش تسهیلات مسکن نخبگان نیز یکی از اقدامات انجام شده در این راستا میباشد. بر طبق درخواست بنیاد ملی نخبگان کشور بانک مرکزی طی مصوبه ای سقف تسهیلات مسکن نخبگان را از 100 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش داد. این تسهیلات از جانب بنیاد ملی نخبگان به بانک های عامل اعطا خواهد شد.