برگزاری همايش ملی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان در تهران

همایش ملی توسعه صادرات

در روز های سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 ماه اسفند امسال، نخستين همايش ملی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمانی در تهران برگزار می شود. این همایش با حضور پیدا کردن مقامات عاليه کشور، فعالان ممتاز خدمات فنی مهندسی و دست اندرکاران اقتصادی از طریق همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.در همایش ملی توسعه صادرات امسال پنل های تخصصی حضور پیدا کردن در بازار های هدف صادراتی همراه موضوعات و قوانین و ضوابط صادرات برگزار خواهد شد. که در پایان به شرکت کنندگان در همایش ملی توسعه صادرات “گواهی حضور” اعطا می شود.

همایش ملی توسعه صادرات