آمار تلفات کارگاه ها در روز به 4.5 نفر کاهش پیدا کرده است

آمار تلفات کارگاه ها

آمار تلفات کار گاه ها

سید حسن هفده تن معاون وزیر کار به ضرورت آموزش ۲ میلیون ساعت نفر برای پیش‌بینی مخاطرات در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: آمار تلفات کارگاه ها از ۵.۵ نفر به ۴.۵ نفر طی ۳ گذشته کاهش پیدا کرده است. وی درباره لزوم شناسایی کارگاه های حادثه ساز و فاقد ایمنی همانند ساختمان پلاسکو گفت: وزارت کار همواره در حال بررسی و نظارت بر بازرسی این کارگاه ها و واحد های صنعتی از نظر اصول ایمنی کار می باشد.